Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities: Onder deze voorwaarden wordt verstaan: 

 • Ondernemer:  de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;  VDB Nutrition NV
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Dag: kalenderdag.
 • Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Concap (onderdeel van VDB Nutrition nv)
Poederleeseweg 9
BE - 2290 Vorselaar
Tel. 014 22 60 47
E-mail: info@concap.be
BTW nummer: BE0453 133 124

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Onze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de ondernemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een goede omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Elk product wordt per eenheid verkocht tenzij anders vermeld. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief belastingen;
 • De eventuele kosten van aflevering;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, online of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, ter beschikking stellen:
 

 • Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over bestaande service na aankoop;

De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten beschikt de consument niet over het herroepingsrecht gezien de aard van de verhandelde goederen (bederfbaarheid). Wel kan de consument producten omruilen indien gewenst. De kosten hiervan (kosten verzending) vallen hierbij ten laste van de consument.

Het recht van omruiling geldt slechts en zonder uitzondering mits de houdbaarheidsdatum op moment van aankomst terugzending bij Concap nog minimaal 1 volledige maand bedraagt én onder de strikte voorwaarde dat de individuele verpakking niet beschadigd, noch gekreukt of beschreven werd.

Naast de aan bpost uitbestede dienst van levering biedt Concap geen diensten aan, hierop is bijgevolg geen herroeping mogelijk. 

Artikel 7 - Kosten in geval van terugzending

De kosten van terugzending zijn steeds ten laste van de consument. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Artikel 8 - De prijs

De prijs die geldt is de prijs die werd aangeduid op de moment van aankoop op de website. Wanneer er door onvoorziene omstandigheden een goed niet meer verkregen kan worden, kan de klant zonder bijkomende kosten ter waarde van het zelfde bedrag andere producten kiezen. De prijzen van de aangeboden producten worden al doende niet verhoogd, noch verlaagd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

De ondernemer heeft het recht een bestelling te annuleren en terug te betalen wanneer er door fouten een verkoop plaats gevonden heeft aan prijzen die lager dan de productie- of aankoopprijs is. Dit conform de wetgeving die stelt dat verkopen met verlies niet toegestaan is. 

Artikel 9 - Conformiteit

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Indien er geen specifiek leveringsadres werd opgegeven, zal het pakket geleverd worden op het adres te vinden bij facturatieadres. 
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De ondernemer kan eenzijdig beslissen de overeenkomst    te laten ontbinden voor de nog niet bezorgde goederen zonder bijkomende kosten van de consument. Anderzijds is het ook mogelijk dat de ondernemer de producten later zal nasturen, waarbij de consument voor verzending een bericht ontvangt. 
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust vanaf het moment van verzending bij de consument. Bij het vermissen van het pakketje, kan de klant eventueel een klacht indienen bij bpost.

Artikel 11 – Betaling

Betalingen dienen steeds aan de verzending van de goederen vooraf te gaan, dit om wanbetaling te voorkomen. 
De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Deze kosten worden als volgt vastgesteld: In geval de betaling niet volgt binnen 8 dagen na opzenden van een aangetekend schrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing van de wet tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12% van het niet-voldane bedrag, met een minimum van 150 euro. Alle klachten dienen binnen de 5 dagen aangetekend te gebeuren.

Artikel 12 – Klachtenregeling

Klachten dienen steeds per aangetekend schrijven gemeld worden. Hiervan wordt een schriftelijk verslag opgesteld dat te alle tijde toegankelijk is voor de consument. 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 10 werkdagen na ontvangst van het pakket, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 15 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 15 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij VDB Nutrition nv, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle aanbiedingen van VDB Nutrition nv, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere wetteksten is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien u vragen heeft over onze Algemene Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via +32 14 22 60 47 of info@concap.be

Inschrijven

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe producten & handige tips.